Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De belastingschuldigen kunnen hunne bezwaren daartegen inbrengen.

Na tegemoetkoming aan de gegrond bevonden bezwaren , wordt de aanslag voorloopig vastgesteld en op het kohier gebracht.

Indien aan de bezwaren van den belastingschuldige geen of geen volledig gevolg is gegeven, wordt daarvan melding gemaakt.

Art. 6. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Indien geene meerderheid verkregen wordt en de stemmen niet staken, wordt de aanslag door de commissie vastgesteld op het totaal der cijfers, door ieder der leden aangegeven, gedeeld door het getal uitgebrachte stemmen.

Art. 7. Gedurende eene maand na de vergadering der commissie worden de belastingschuldigen in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van het bedrag, waarvoor zij door de commissie zijn aangeslagen , en om daartegen bij het Hoofd van Gewestelijk of Plaatselijk Bestuur bezwaren in te brengen.

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur geeft van de bij hem ingebrachte bezwaren zoo spoedig mogelijk kennis aan het Hoofd van Gewestelijk Bestuur.

Art. 8. Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur stelt het kohier definitief vast.

De aanslag door de commissie gedaan, wordt door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur zoo noodig opgeheven of verminderd.

Een nieuwe aanslag door dezelfde of door eene nieuwe commissie, kan door

Sluiten