Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, en om daartegen bij het Hoofd van Gewestelijk of Plaatselijk Bestuur bezwaren in te brengen.

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur geeft van de bij hem ingebrachte bezwaren zoo spoedig mogelijk kennis aan het Hoofd van Gewestelyk Bestuur.

Art. 8. Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur stelt het kohier definitief vast.

De aanslag, door de commissie gedaan, wordt door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, zoo noodig, opgeheven of verminderd i

Eene nieuwe aanslag, door dezelfde of door eene nieuwe commissie, kan door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur worden bevolen.

Art. 9. Zy , die 11a afloop van den aanslag door de commissie belastingschuldig worden, zoomede zy, die door de commissie zijn voorbygezien, worden aangeslagen door het Hoofd van Gewestelyk Bestuur, nadat zy in de gelegenheid zijn gesteld voor hunne belangen op te komen.

Art. 10. De aanslag geschiedt voor een geheel jaar, behalve ten aanzien van hen, die eerst na 31 Maart belastingschuldig worden.

Deze worden aangeslagen voor de nog ontbrekende kwartalen van het jaar.

Een gedeelte van een kwartaal wordt voor een vol kwartaal gerekend.

Indien iemand in den loop van een jaar ophoudt belastingschuldig te zijn, wordt de belasting door liet Hoofd van Gewestelijk Bestuur verminderd met een vierde gedeelte van het bedrag per jaar voor elk ontbrekend geheel kwartaal, mits de vermindering aan hem of aan het Hoofd van

Sluiten