Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M e n a (1 o.

Bij ordonnantie van 8 Januari 1897 (Stbl. n°. 10), is het navolgende bepaald ten aanzien van de invoering van eene belasting op het bedrijf van de inlandsche burgers in de residentie Menado.

Art. 1. Er wordt onder den naam van „belasting op het bedrijf" in de residentie Menado, eene belasting gelieven van alle inlandsche burgers, die, hetzij voor eigen rekening, hetzij in dienst van anderen, een handel, beroep, bedrijf, handwerk, ambacht of nering uitoefenen.

Art. 2. Van de belasting zijn vrijgesteld:

1°. de door het bestuur aangestelde hoofden der „inlandsche burgers", de ambtenaren en beambten in dienst der Kegeering;

2°. de door het bestuur erkende schrijvers of klerken van de sub 1°. bedoelde personen;

3°. de onderwyzers op door het bestuur erkende bijzondere scholen;

4°. de door het bestuur erkende geestelijken;

5°. de door het bestuur erkende onderwijzers in den godsdienst;

6°. pachters van 's lands middelen;

7°. de bij de politie geregistreerde huisbedienden ;

8°. vrouwen, die gemeenschappelijk met hare echtgenooten een handel, beroep,

Bcdrijfsbcl. Ned. O.-I. 5

Sluiten