Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis te neinen van het bedrag, waarvoor zij door de commissie zyn aangeslagen , en daartegen bij het Hoofd van Gewestelijk of Plaatselijk Bestuur bezwaren in te brengen.

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur geeft van de bij hein ingebrachte bezwaren zoo spoedig mogelijk kennis aan het Hoofd van Gewestelijk Bestuur.

Art. 8. Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur stelt het kohier definitief vast.

De aanslag, door de commissie gedaan, wordt door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, zoo noodig. opgeheven of verminderd.

Een nieuwe aanslag door dezelfde of door eene nieuwe commissie kan door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur worden bevolen.

Art. 9. Zy, die, na afloop van den aanslag door de commissie, belastingschuldig worden, zoomede zij die door de commissie zijn voorbijgezien, worden aangeslagen door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur, nadat zij in de gelegenheid zijn gesteld voor hunne belangen op te komen.

Art. 10. De aanslag geschiedt voor een geheel jaar, behalve ten aanzien van hen, die eerst na 31 Maart belastingschuldig worden.

Deze worden aangeslagen voor de nog ontbrekende kwartalen van het jaar.

Een gedeelte van een kwartaal wordt voor een vol kwartaal gerekend.

Indien iemand in den loop van een jaar ophoudt belastingschuldig te zijn, wordt de belasting door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur verminderd met een vierde gedeelte van het bedrag per jaar voor elk

Sluiten