Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontbrekend geheel kwartaal, mits de vermindering aan hem of aan het Hoofd van Plaatselijk Bestuur zij gevraagd vóór den afloop van het jaar.

Het te veel betaalde wordt teruggegeven.

Art. 11. Op de wijze, door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur te bepalen, worden zoodra mogelijk aan de belastingschuldigen aanslagbiljetten uitgereikt.

Art. 12. De door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur aangewezen hoofden of ambtenaren innen de belasting, houden van de betaling aanteekening, vermelden die op het aanslagbiljet en storten de ontvangen gelden op de tijdstippen door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur bepaald, bij den algemeenen ontvanger van 's lands kas.

Zij genieten daarvoor zes ten honderd van de overgestorte sommen.

Het bedrag daarvan wordt hun bij elke storting door den algemeenen ontvanger van 's lands kas uitgekeerd.

Art. 13. De betaling kan worden voldaan op zoodanige tijdstippen en in zoodanige termijnen als de belastingschuldige verkiest, mits elke betaling op rekening niet minder bedrage dan vijf en twintig cent.

Uiterlijk den laatsten December moet de belasting geheel voldaan zijn.

Bij gebreke daarvan wordt eene boete beloopen ten bedrage van 10 percent van het nog verschuldigde.

Art. 14. Het Hoofd van Gewestelijk Bestuur is bevoegd by openlyke aankondiging te gelasten dat de aangeslagenen, wanneer zij op door hem bepaalde tijden en plaatsen een handel, beroep, bedrijf, handwerk , ambacht of nering uitoefenen, aan

Sluiten