Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INVORDERING BIJ LIJESDWANG.

Volgens 13. 4993 is de beslissing in zake de toepassing van lijfsdwang op achterstallige belastingschuldigen aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur overgedragen, mits onder controle van de Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur en onder voorbehoud dat de gijzeling niet langer duurt dan door de omstandigheden wordt gevorderd en de maatregel, ook ter vermijding van groote onkosten, die wellicht niet op de debiteuren te verhalen zouden zijn, slechts ten aanzien van zeer enkelen der onwillige betalers wordt toegepast tot voorbeeld voor anderen.

In elk geval van toepassing van lijfsdwang behoort door de Hoofden van Gewestelijk Bestuur een met redenen omkleed besluit te worden opgemaakt, waarvan een afschrift behoort te worden gehecht aan het duplicaat van het mandaat, waarbij voor de eerste maal de gevorderde gijzelingskosten worden uitbetaald. Telkens wanneer na verloop van 6 maanden eene voortzetting van de gijzeling wordt noodig geacht, wordt daaromtrent eveneens een met redenen omkleed besluit genomen, waarin zal zijn aan te tooneu waarom het noodig is de gijzeling voort te zetten, niettegenstaande zij gedurende de afgeloopen maanden geen resultaat heeft opgeleverd. Van dit besluit wordt een afschrift gevoegd bij het duplicaat van het eerstvolgend mandaat tot uitbetaling der gijzelingskosten. Overigens zal van evenbedoelde besluiten afschriften zijn te zenden aan het betrokken Departement van Algemeen Bestuur.

Sluiten