Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofden der bevolking. 11.

„ van perdikan en andere dessa's. 11. „ van vreemde Oosterlingen die handel

drijven, enz. 32.

„ Inlandsche — in de commissiën voor den aanslag der vreemde Oosterlingen te weren. 33.

Hoofdgeld van Chineezen in de residentiën Menado, Ternate en Ti mor. 41. „ ter "Wester-Afdeeling van Borneo. 57. „ van vreemde Oosterlingen in de Z. en O. Afdeeling van Borneo en te Amboina, vervallen. 47.

Hoofdelijke belasting in de Vorstenlanden ingetrokken. 20.

Houders van nipa-bosschen en vischvijvers. 7.

Huisbedienden. 11.

Huishuren. 39.

Huurders van sawahs. 8. 9. 38.

„ van aan de verpondingsbelasting onderworpen gronden. 11.

Inkomen. Wat te verstaan onder belastbaar — 35.

Inlanders verblijf houdende buiten het gewest van waar zij oorspronkelijk afkomstig zijn. 7. 8.

„ die in de Vorstenlanden komen handel drijven. 12. 13.

Inning der belasting. 20.

Invordering langs gerechtelijken weg. 6. „ bij lijfsdwang. 74. ^

Japanners ter Oostkust van Suinatra. 55.

Java en Madoera. Heffing op — 5.

Klerken van inlandsche hoofden. 10.

Knechts van ambachtslieden. 32.

Koelies. Inlandsche — 32.

„ Plaats waar — moeten worden aangeslagen. 37.

Kohier. Vaststelling van het — 16.

„ Model. 27.

„ Toelichting. 29.

„ Voor elke dessa of wijk afzonderlijk. 30.

Kwartalen. Gebroken — 17. 18.

Lampongsche districten. Regeling voor de —40.

Landbouw op gronden waarvan andere grondlasten dan landrente worden geheven. 9.

Sluiten