Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten behoeve van die betrekkingen, zoomede ten behoeve van de latere uit het op dat tijdstip bestaande huwelijk geboren kinderen deelgenoot in en derhalve contributieplichtig aan het fonds, als en zoolang zij in het genot zijn van (voortdurend of tijdelijk) pensioen of gagement.

§ 2. Het deelgenootschap kan bij opvolging van de voorschriften der volgende paragraaf door de in de vorige paragraaf genoemden behouden worden:

1°. wanneer zij bij het verlaten van den dienst geen recht hebben op pensioen of gagement,

2°. wanneer hun tijdelijk pensioen of gagement niet door voortdurend pensioen of gagement wordt gevolgd, of wanneer hun pensioen of gagement vervalt.

§ 3. Wie overeenkomstig § 2 deelgenoot wenscht te blijven moet zich daartoe, onder opgaaf van zijn werkelijke of gekozen woonplaats en van de plaats, waar zijne contributie zal worden voldaan, schriftelijk wenden in Nederlandsch-Indië tot het Departement van Oorlog, in Suriname en in Curagao tot den Gouverneur, in Nederland tot den Minister van Koloniën binnen drie maanden na den datum van ingang van het ontslag of na den dag, waarop de laatste termijn van het pensioen (gagement) of tijdelijk pensioen (gagement), vorderbaar was (1).

Zij, die binnen dezen termijn overlijden en zich nopens het behoud van hun deelgenootschap niet hebben verklaard, worden geacht deelgenoot te zijn gebleven.

De facultatief-deelgenooten zijn bij verandering van woonplaats of van de plaats, waar de contributie wordt voldaan, verplicht om telkens hiervan kennis te geven aan het Departement van Oorlog, aan den Gouverneur of aan den Minister van Koloniën, al naar gelang de contributie wordt voldaan in Nederlandsch-Indië, in Suriname of Curagao of in Nederland.

§ 4. De gewezen militair, die ophoudt betrekkingen te hebben, welke bij zijn overlijden aanspraak op uitkeering zouden kunnen doen gelden, is van de verplichting tot bijdrage aan het fonds ontheven.

(') Noot van het D. v. 0. Zie het voorkomende onder I en II. van de Voorschriften, hierachter als bijlage l®tter B opgenomen

Sluiten