Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4.

§ 1. De contributie is verschuldigd over het nominale bedrag van:

a. de militaire traktementen of verlofstraktementen; ö. de soldijen;

c. de verhoogde soldijen;

d. de toelagen en andere buitengewone inkomsten, welke daarvoor worden aangewezen (2), in de koloniën door het koloniaal bestuur, in Nederland door den Minister van Koloniën;

e. de toelagen of gagementen, welke door vrouw en kinderen van den weder in dienst getreden militair worden genoten;

ƒ. de door gewezen militairen genoten wordende pensioenen of gagementen.

§ 2. Militairen, tijdelijk zonder militaire inkomsten, contribueeren over het inkomen, dat zij van landswege genieten, of, indien zij zonder zulk een inkomen zijn, over het normale militair activiteitstraktement of de normale soldij, laatstelijk door hen genoten.

§ 3. De facultatief-deelgenooten, behalve die, wier wegens volbrachten diensttijd toegekend pensioen of gagement is vervallen, contribueeren over hét normale militair activiteitstraktement of de normale soldij, laatstelijk door hen genoten. Zij zullen daarmede zooveel tijd moeten doorgaan, als ontbrak aan hunnen diensttijd om hen aanspraak te doen verkrijgen op pensioen of gagement wegens volbrachten diensttijd, met dien verstande, dat de jaren na afloop van hun dienstverband als enkele zullen gelden.

Yan dat tijdstip af zijn zij contributie verschuldigd, alsof zij den dienst hadden verlaten met het voor hun laatstbekleeden graad vastgestelde normale pensioen of gagement.

De deelgenoot, wiens wegens volbrachten diensttijd toegekend pensioen of gagement vervallen is, contribu-

(') Noot van het D. v. O. Zie art. 1 van het G-. B. van 7 Juni 1909, n". 1„ hierachter als bijlage letter A opgenomen.

Sluiten