Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door hem bekleed werd, dan staat het hem vrij de contributie over het militair activiteitstraktement of de soldij in den laatstelijk door hem bekleeden graad te voldoen, teneinde aan zijn gezin bij zijn overlijden aanspraak op uitkeering uit het fonds naar dien graad te verzekeren (3).

Artikel 6.

De contributie, verschuldigd door een deelgenoot, die van landswege inkomsten geniet, wordt voldaan door inhouding bij de uitbetaling van die inkomsten.

Artikel 7 (*).

In geval de deelgenoot geen inkomsten van landswege geniet, moet de verschuldigde contributie gestort worden. in Nederland bij een der Rijksbetaalmeesters, in Nederlandsch-Indië bij een der algemeene ontvangers van 's Lands kas, in Suriname of Curagao bij een der Koloniale ontvangers en betaalmeesters.

De storting geschiedt per kalenderkwartaal en moet voor elk kwartaal, waarover de contributie verschuldigd is, geschied zijn vóór het einde van het volgende kwartaal.

Indien de deelgenoot zich bevindt in Nederlandsch-Indië kan de Commandant van het leger, bevindt hij zich in Suriname of in Curagao de Gouverneur, en wanneer hij zich elder bevindt de Minister van Koloniën vergunnen, dat de verschuldigde contributie wordt afgedragen, in de koloniën aan de administratie van het fonds aldaar, in Nederland aan de Directie van het fonds, die voor de storting van die gelden in de schatkist zorg dragen.

Artikel 8 (4).

Wanneer een militair, die tijdelijk zonder landsinkomsten is, verzuimt aan zijn contributieplicht te voldoen, wordt de achterstallige contributie met bijberekening van rente naar reden van 5 pet. 's jaars ingehouden, zoodra weder uitbetaling van zoodanige inkomsten geschiedt.

(*) Noot van het D. v. O. Zie het voorkomende onder III van de Voorschriften, hierachter als bijlage letter B opgenomen.

(') Noot van het D. v. O. Zie het voorkomende onüer IY t/m VI. van de Voorschriften, hierachter als bijlage letter B opgenomen

Sluiten