Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9 (4).

W anneer een facultatieve deelgenoot een jaar achterstallig is in de betaling van zijne contributie, vervalt zijn deelgenootschap in het fonds.

Drie maanden voor het verstrijken van dien termijn wordt aan den belanghebbende eene waarschuwing gezonden, met dien verstande, dat hij zich niet kan beroepen op het niet ontvangen van de waarschuwing.

Overlijdt een deelgenoot, die in de betaling van zijne contributie minder dan een jaar achterstallig is, dan heeft de invordering van het niet aangezuiverde plaats door eene inhouding ten bedrage van ten hoogste 10 pet. op de uitkeeringen uit het fonds aan het gezin.

De hoegrootheid van die inhouding wordt in Nederland vastgesteld door de Directie van het fonds, in Nederlandsch-Indië door den Commandant van het leger, in Suriname en in Curagao door den Gouverneur.

Artikel 10.

Het deelgenootschap in het fonds vervalt eveneens, wanneer deelgenootschap in eenig ander onder Regeeringstoezicht gesteld weduwen- en wezenfonds wordt verkregen.

Artikel 11 (°).

§ 1. Wanneer een militair eene vrouw huwt, die vijftien of meer jaren jonger is dan hij zelf, is hij verplicht om binnen één maand na de voltrekking van het huwelijk eene som in eens ten bate van het fonds te storten ten bedrage van een percentage van het voor zijn graad vastgesteld weduwenpensioen, als is aangegeven in de bij dit Reglement behoorende tabel.

De leeftijd der echtgenooten wordt daarvoor gesteld op het getal levensjaren, volbracht op den dag van het huwelijk.

§ 2. De bepaling, vervat in de vorige paragraaf, geldt mede voor personen, die gehuwd in militairen dienst tre-

(*) Noot van het D. v. O. Zie het voorkomende onder IV t/m VI van de Voorschriften, hierachter als bijlage letter B opgenomen.

(*) Noot van het D. v. O. Zie het voorkomende onder VII van de Voorschriften, hierachter als bijlage letter B opgenomen.

Sluiten