Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, met dien verstande, dat het huwelijk wordt geacht te zijn voltrokken op den dag van indiensttreding. Deze bepaling is niet van toepassing op de militairen, die voor hetzelfde huwelijk bedoelde som reeds hebben gestort.

§ 3. Wanneer niet is voldaan aan de in de paragrafen 1 en 2 bedoelde verplichting, wordt het verschuldigde bedrag met bijrekening van rente naar reden van 5 pet. 's jaars ingehouden op de inkomsten van den militair door extra-korting van 20 pet.

§ 4. Indien de deelgenoot overlijdt voordat de huwelijks-contributie geheel is voldaan, wordt het onaangezuiverde door eene korting van tien ten honderd van het pensioen der weduwe en van den onderstand van de kinderen ingehouden.

Artikel 12.

Behoudens de uitzondering, bedoeld in § 1 van artikel 13, zijn alle bijdragen, die verschuldigd waren op het tijdstip van hare voldoening, onherroepelijk eigendom van het fonds.

De vorderingen ten behoeve en ten laste van het fonds verjaren door verloop van vijf jaar, te rekenen van den dag, waarop de vordering is ontstaan.

Artikel 13 (6).

§ 1. Indien een deelgenoot niet behoord heeft tot de categorieën van militairen, die ingevolge de militaire voorschriften in het algemeen vergunning tot het aangaan van een huwelijk kunnen krijgen en geen betrekkingen heeft of gehad heeft, die ingeval van zijn overlijden aanspraak op uitkeering uit het fonds hadden kunnen doen gelden, worden de door hem betaalde contributiën met bijberekening van rente naar reden van 3 pet. 's jaars gerestitueerd, een jaar nadat hij den dienst zal hebben verlaten, tenzij hij weder in dienst is getreden.

Wanneer een deelgenoot, als in deze paragraaf bedoeld, gedurende zijn diensttijd of binnen het jaar na het verlaten van den dienst overlijdt, worden de door hem be-

(•) Noot van het D. v. O. Zie het voorkomende onder VIII en IX van de Yoorschriften, hierachter als bijlage letter B opgenomen.

Sluiten