Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de door die autoriteiten te vorderen bewijsstukken aan haar zijn overgelegd.

Artikel 24.

Wanneer pensioenen of onderstanden, ter beoordeeling van de autoriteit, die ze verleende, in strijd met de bepalingen van het Reglement zijn toegekend, kunnen zij worden herzien.

Het te weinig genotene over de laatste vijf jaren wordt aan de rechthebbenden uitbetaald zonder bijberekening van rente; het te veel genotene niet teruggevorderd, tenzij de fout is toe te schrijven aan bedrog of arglist, gepleegd bij de aanvraag van pensioen of onderstand.

Artikel 25 (T).

Wanneer de weduwen of weezen zich in NederlandschIndië buiten Java en Madoera bevinden, kunnen de pensioenen en onderstanden, onder nadere goedkeuring, verleend worden door het Hoofd van het gewest, waarin zij verblijf houden.

Artikel 26 (7).

Wanneer een deelgenoot, naar het oordeel in de koloniën van het koloniaal bestuur, in Nederland van den Minister van Koloniën, als vermoedelijk overleden moet worden beschouwd, kan tot regeling en uitbetaling van het pensioen of den onderstand worden overgegaan.

Artikel 27.

De uitkeeringen uit het fonds gaan in met den eersten der maand, waarin het recht daarop is ontstaan, of waarin overeenkomstig het vorig artikel uitspraak is gedaan omtrent het vermoedelijk overlijden van den deelgenoot, wordende voor een kind, geboren na het overlijden van den vader, de onderstand toegekend met ingang van de maand, waarin het geboren is.

Voor de na het overlijden des vaders gewettigde kin-

(') Noot van het D. v. O. Zie het voorkomende onder X van ■de Voorschriften, hierachter als bijlage letter B opgenomen.

2

Sluiten