Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage letter A.

Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië van 7 Juni 1909 n°. 1 (Staatsblad n° 309).

Gelet op het Koninklijk besluit van 24 Juni 1908 n; 78 (Indisch Staatsblad Il! 608), enz.

Gelezen enz.;

Is goedgevonden en verstaan:

Eerstel ijk: Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 § 1 punt d van het Reglement voor hot Weduwen- en Weezenfonds van militairen beneden den rang van officier bij de koloniale troepen (Staatsblad 1908 n? 608), vast te stellen den aan dit besluit gehechten staat houdende aanwijzing van de toelagen en andere buitengewone inkomsten, waarover contributie verschuldigd is.

Ten tweede: Te bepalen dat, voor zooveel aangaat de bij het Leger voor memorie gevoerde, tijdelijk in 's Lands burgerlijken dienst geplaatste militairen, die deelgenoot in vorengenoemd fonds zijn, alsook aangaande de uit dat fonds bedeeling genietende weduwen en weezen, door de betrokken ordonnateurs en hulpordonnateurs zoo spoedig mogelijk na afloop van elke maand aan het Departement van Oorlog (Ye Afdeeling) eene opgave zal worden gezonden van alle veranderingen betreffende den burgerlijken stand van die personen en hun gezin, alsmede, voor zooveel vorenbedoelde militairen aangaat, betreffende alle mutatiën van invloed op het bedrag hunner inkomsten en alle mutatiën van overgave en overname.

Ten derde: Te bepalen dat dit besluit in werking zal treden gelijktijdig met het in artikel 1 genoemd Reglement.

Extract enz.

Sluiten