Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT, behoorende bij het besluit van den GouverneurGeneraal van 7 Juni 1909 n! 1 (Staatsblad II- 309).

Aanwijzing van de toelagen en andere buitengewone inkomsten, bedoeld in artikel 4, § 1, punt d van het Reglement voor het Weduwen- en Weezenfonds van militairen,beneden den rang van Officier bij de koloniale troepen (Staatsblad 1908 n? 609).

Door militairen, deelgenooten in het fonds, is contributie verschuldigd over:

o De toelagen, toegekend krachtens het militair tarief ff 46a (Staatsblad 1878 ff 111), zooals dat tarief is of nader zal worden gewijzigd of aangevuld. 5. De inkomsten, toegekend krachtens het militair tarief ff 46ö (Staatsblad 1882 ff 99), zooals dat tarief is of nader zal worden gewijzigd of aangevuld, me t uitzondering van de inkomsten vermeld in:

af deeling E (laboreergelden);

„ I, § 20, voor zooveel betreft de werkgelden voor arbeid aan de geniewerken van militairen, niet behoorende tot of gedetacheerd bij het korps geniewerklieden;

afdeeling K, voor zooveel betreft de aan gedetineerden toegekende dag- of werkgelden; en

afdeeling M, § 23;

en voorts met dien verstande, dat van de krachtens afdeeling G toegekende daggelden de contributie steeds wordt geheven van het % gedeelte van i het volle daggeld, ook al wordt dit slechts gedeeltelijk genoten.

« De inkomsten, toegekend krachtens het militair tarief ff 46c (Staatsblad 1882 ff 99), zooals dat tarief is of nader zal worden gewijzigd of aangevuld, voor zooveel betreft de inkomsten bedoeld bij:

afdeeling D (remuneratie voor betaalmeesters bij de geniewerken);

Sluiten