Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afdeeling F (werkloon voor hoefbeslag en hoevensnijden);

afdeeling G (indemniteit voor het doen van reparatiën aan harnachement bij de Cavalerie en het Remonte-depót);

afdeeling K (betaling voor het scheren en voor aanschaffing van scheerbehoeften in de militaire h°spi" talen), mét dien verstande, dat de contributie slechts wordt geheven over het % gedeelte van het genoten bedrag;

afdeeling X1 (toelagen voor bij den Trein verrichten zadelmakers- en wagenmakersarbeid en voor het beslaan en het hoevensnijden van de treinpaarden);

afdeeling AA (toelagen aan koks en bijkoks in de militaire hospitalen); en

afdeeling HH (toelagen aan remonteberijders der Cavalerie en der Artillerie).

d. Alle reparatieloonen, na aftrek van het c. q. daaronder begrepen bedrag der kosten van de vereischte door den rechthebbende te betalen grondstoffen en verwisselstukken.

e. Alle overige, niet in de militaire tarieven opgenomen inkomsten (1), welke geregeld, dus niet wisselvallig (nu en dan voor enkele dagen), worden genoten en met uitzondering van die, welke zijn verbonden aan ordeteekenen, dan wel zijn of worden toegekend:

le. ter voorziening of tegemoetkoming in uitgaven voor voeding, kleeding, uitrusting, huisvesting of reis- en verblijfkosten van den deelgenoot of diens gezin;

2°. als vergoeding of als restitutie van ten behoeve van 's lands dienst uit te geven of uitge'geven bedragen.

(') Noot van het D. v. 0. Van inkomsten, opgenomen in andere dan de sub a t/m d bedoelde tarieven, is dus geen contributieverschuldigd.

Sluiten