Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage, letter B (met 6 modellen).

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van verschillende bepalingen van het Reglement voor het Weduwen-en Weezenfonds van militairen beneden den rang van officier bij de koloniale troepen, voor zooveel aangaat de in Nederlandsch-lndië aanwezige deelgenooten en deelgerechtigden en voor zoover de vaststelling dier regelingen door den Commandant van het Leger behoort te geschieden.

(Vastgesteld bij Kabinetsbeschikking van den Commandant van bet Leger dd°. 4 Mei 1909).

I.

Alle aan den Commandant van het Leger of aan de administratie van het fonds in Ned.-Indië gerichte verzoeken, mededeelingen enz., betreffende het fonds, behooren te worden geadrcsserd aan:

„het Departement van Oorlog (Vde Afdeeling);

„Administratie van het Weduwen- en Weezenfonds van „militairen beneden den rang van officier bij de koloniale troepen te Batavia".

II.

Reglement art. 3 § 3.

De verklaring van den belanghebbende, nopens zijn wensch om (facultatief) deelgenoot te blijven, behoort te worden opgemaakt, volgens bijgaand model I. Aan deelgenooten, die in Nederlandsch-Indië het Leger met paspoort verlaten en deelgerechtigde betrekkingen hebben wordt door den korps- of detachementscommandant een formulier der verklaring uitgereikt. Voor de overigen wordt bij de ontvangers van 's Lands algemeene kassen zulk een formulier verkrijgbaar gesteld.

Een extract uit de naar aanleiding van die verklaring door het Departement van Oorlog genomen beschikking,

Sluiten