Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdende tevens de regeling van de betaling der door den deelgenoot verschuldigde contributiën (w.o. c.q. ook schulden aan het fonds), wordt gezonden aan den ontvanger der landskas, aangewezen voor de storting der contributiën.

Ook de deelgenoot ontvangt een extract als vorenbedoeld, welk stuk door hem bij elke storting wordt overgelegd en waarop door den ontvanger der landskas d& gestorte bedragen telkens worden gecertificeerd.

In de door den deelgenoot, bij verandering van woonplaats in Ned.-Indië, bij verandering van de landskas waar de contributie wordt voldaan, alsook bij vertrek naar Nederland, aan het Departement van Oorlog te zenden door hem onderteekende kennisgeving, behooren te zijn vermeld zijn naam, voornamen en het algemeen stamboek nummer waaronder hij laatstelijk bij het Leger heeft gediend, en voorts:

a. bij verandering van woonplaats in Ned.-Indië: de nieu we woonplaats en het gewest, waarin zij is gelegen,

5. bij verandering van de landskas voor de storting, de

nieuwgekozen landskas;

c. bij vertrek naar Nederland: de datum van vertrek en de naam van het stoomschip, waarmede de reis zal worden aanvaard.

De deelgenoot moet bovendien, onder overlegging van vorenbedoeld extract, van eikeverandering van landskas en eveneens van vertrek naar Nederland, vóór zijn vertrek kennis geven aan den voor de inning zijner contributie aangewezen ontvanger, dieop het extract de mutatie vermeldt en de c. q. nog onaangezuiverd gebleven restanten schuld aan het fonds certificeert.

Uit Nederland aangekomen facultatieve deelgenooten, behooren van hunne aankomst zoo spoedig mogelijk kennis te geven aan het Departement van Oorlog, onder opgave van de plaats van vestiging in Ned.-Indië en van de landskas, bij welke zij hunne contributie wenschen te

storten. .

Door facultatieve deelgenooten is contributie verschuldigd van en met den dag, volgende op dien waarover liet laatst contributie als gewoon deelgenoot verschuldigd was.

In het geval, bedoeld in artikel 3, § 3, abnea van

Sluiten