Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij nalatigheid iri de storting der contributie door facultatieve deelgenooten of door militairen als vorenbedoeld, gaat de achterstalligheid in de betaling in met den eersten dag van het tweede kalenderkwartaal, volgende op dat, waarin het tijdvak valt waarover de contributie verschuldigd is.

y.

(Reglement art. 8).

De invordering van door militairen verschuldigde achterstallige contributie (c.q. + rente)^ heeft plaats door extra-inhouding van 20 procent op de inkomsten.

De rente wordt enkelvoudig en over geheele kalenderkwartalen berekend, nl. elk kwartaal over het bedrag dat aan het einde van datzelfde kwartaal nog van de achterstallige contributie onaangezuiverd is gebleven en met dien verstande dat, bij overlijden van den deelgenoot, over het kwartaal van overlijden geen rente in rekening wordt gebracht.

VI.

(Reglement art. 9).

De waarschuwing van facultatieve deelgenooten, die negen maanden achterstallig zijn in de ^ betaling van hunne contributie, geschiedt schriftelijk door den ontvanger der voor de storting dier gelden aangewezen landskas. .

Het, bij overlijden van een in de betaling der contributie achterstallige (gewone of facultatieve) deelgenoot, op de uitkeeringen uit het fonds aan zijn gezin in te houden bedrag, zoomede de hoegrootheid der inhouding, worden vermeld in het besluit waarbij die uitkeeringen geregeld worden.

VII.

(Reglement art. 11).

De rente van niet binnen een maand na de voltrekking van het huwelijk betaalde huwelijkscontributie wordt enkelvoudig en over geheele kalenderkwartalen berekend,

Sluiten