Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. 111 g e v a 1 het h u w e 1 ij k van eene hertrouwde weduwe v,a n een deelgenoot wordt ontbonden en zij alsdan weder aanspraak verkrijgt op pensioen:

. een afschrift van het betrekkelijke vonnis.

E.Ingeval eene op pensioen aanspraak hebbende weduwe overlijdt:

de akte van haar overlijden.

F. Ingeval eene op pensioen aanspraak hebbende weduwe komt te verkeeren in een der gevallen, bedoeld in de le alinea van artikel 22 van het Reglement:

de ter zake door het hoofd van plaatselijk bestuur afgegeven verklaring.

Bij alle verzoeken, ingediend door den voogd der deelgerechtigde weezen, behoort bovendien te worden overgelegd een bewijsstuk, waaruit zijn wettelijke titel als voogd dier kinderen blijkt.

XI.

(Reglement art. 28).

Bij elke uitbetaling van pensioen en (of) onderstand behoort te worden overgelegd eene door de bevoegde plaatselijke civiele autoriteit af te geven (ongezegelde) attestatie de vita, waarin o. a. speciaal zijn vermeld:

aangaande de weduwe of zij al dan niet is hertrouwd, en:

aangaande de weezen, de data van hunne geboorte en of zij al dan iy.et zijn gehuwd.

De tot één gezin behoorende bedeelden, kunnen, voor zoover zij op dezelfde plaats wonen, te zamen op één attestatie de vita vermeld worden.

De uit het fonds toegelegde uitkeeringen kunnen, krachtens behoorlijke volmacht, voor de rechthebbenden worden ontvangen.

Sluiten