Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

(Reglement art. 31).

De uitkeering van voorschot op pensioen en (of) onderstand geschiedt op een door den betrokken ordonnateur of hulpordonnateur afgegeven ordonnancie of mandaat. Van de uitkeering wordt melding gemaakt op het aan de bedeelden uit te reiken certificaat van ophouding van betaling.

XIII.

(Reglement art. 32).

De uitkeering van vergoeding van begrafeniskosten geschiedt:

a. indien de deelgenoot bij zijn overlijden bij het leger in administratie was, op een door den betrokken intendant af te geven mandaat;

ö. in alle overige gevallen op eene ordonnancie van den Directeur van Financiën, dan wel op een mandaat van het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur, naar gelang de overledene laatstelijk verblijf hield in de residentie Batavia of elders.

Bij het verzoek om uitkeering behooren te worden overgelegd:

1®. indien ter plaatse, waar de deelgenoot is overleden, of op geen grooteren afstand dan twee palen van die plaats, eene militaire ziekeninrichting is, eene verklaring van den administrateur dier inrichting, waaruit blijkt, dat de begrafenis niet van daaruit op kosten van den Lande heeft plaats gehad, en

2®. bovendien, indien de overleden deelgenoot:

a. bij het leger in administratie was: eene verklaring, volgens bijgaand model III, af te geven door de betrokken administratie;

ö. een bij het leger voor memorie gevoerde in 's Lands burgerlijken dienst geplaatste militair was:

eene verklaring, eveneens volgens genoemd model III, af te geven door den betrokken ordonnateur of hulpordonnateur voor zijne inkomsten;

Sluiten