Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. gepensionneerd of gegageerd militair was: eene verklaring, volgens bijgaand model IV, af te geven door den ontvanger der landskas, waarbij het pensioen of gagement betaalbaar was;

<1. facultatief deelgenoot was: eene verklaring, volgens bijgaand model V, af te geven door den ontvanger der landskas voor de storting der contributie aangewezen.

Als vergoeding van begrafeniskosten wordt uitgekeerd een bedrag, gelijk aan twee maanden weduwenpensioen, dus een zesde gedeelte van het bedrag, in art. 17 sub I van het Reglement als weduwenpensioen vastgesteld, en berekend volgens den graad, naar welke van wijlen den deelgenoot laatstelijk contributie werd geheven.

XIV.

De betaling der loonen van het personeel der administratie van het fonds, zoomede alle andere uitgaven ten behoeve van die administratie en ten laste van het fonds te doen, geschieden op mandaat, af te geven door den Oewestelijken Intendant te Batavia.

XV.

(Reglement art. 37).

Voor iederen niet meer in militairen dienst zijnden deelgenoot is elk jaar, bij den ontvanger der betrokken landskas, een gedrukt formulier der in te vullen en in te dienen vragenlijst, volgens bijgaand model VI, verkrijgbaar, waartoe aan de ontvangers, door de zorg van de administratie van het fonds, de noodige exemplaren worden verstrekt.

Sluiten