Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT UIT HET REGLEMENT VAN HET FONDS.

Artikel 13.

§ 1. Indien een deelgenoot niet behoord heeft tot de categorieën van militairen, die ingevolge de militaire voorschriften in het algemeen vergunning tot het aangaan van een huwelijk kunnen krijgen en geen betrekkingen heeft of gehad heeft, die ingeval van zijn overlijden aanspraak op uitkeering uit het fonds hadden kunnen doen gelden, worden de door hem betaalde contributiën met bijberekening van rente naar reden van 3 pet. 's jaars gerestitueerd, een jaar nadat hij den dienst zal hebben verlaten, tenzij hij weder in dienst is getreden.

Wanneer een deelgenoot, als in deze paragraaf bedoeld, gedurende zijn diensttijd of binnen het jaar na het verlaten van den dienst overlijdt, worden de door hem betaalde contributiën met bijberekening van rente naar reden van 3 pet. 's jaars aan zijne erfgenamen uitgekeerd.

De in deze paragraaf bedoelde rente wordt enkelvoudig berekend over geheele jaren en geheele maanden en loopt telkens van het einde van elk kalenderjaar af, waarin de inhoudingen hebben plaats gehad.

§ 2. Gewezen deelgenooten, die weder in militairen dienst treden, zijn verplicht om de hun eventueel gerestitueerde contributiepenningen met de rente bij de nieuwe indiensttreding in het fonds terug te -storten. Wanneer zij daartoe niet in staat zijn, wordt het verschuldigde gekort op de engagementspremie, en bij onvoldoendheid daarvan het resteerende ingehouden op de inkomsten door een extra-korting van ten hoogste 20 pet. met een minimum van 5 pet., derwijze, dat de aanzuivering zoo mogelijk binnen den tijd van twee jaren zij afgeloopen.

In Januari van elk jaar en bovendien bij overgang in betaling naar een ander troepengedeelte, behoort dit boekje door den betrokken contribuant te worden afgeteekend.

Heeft de betrokkene bij het verlaten van den dienst nog aanspraak op restitutie der ingehouden contributiën dan wordt hem de laatste bladzijde van dit boekje uitgereikt.

Sluiten