Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijdstip hadden wettige kinderen uit een vroeger huwelijk en •

— gewettigde kinderen, behooren zoowel de vragen onder IV als die onder V te beantwoorden.

Voor zoover in het laatst voorgaande kalenderjaar geen veranderingen in het gezin hebben plaats gehad, wordt achter de betrekkelijke vraag als antwoord gesteld: „geen verandering". Elke vraag behoort evenwel afzonderlijk te worden beantwoord.

§ i5. In de beantwoording behoort niets te worden vermeld aangaande de vrouw van een deelgenoot met wie hij eerst na het verlaten van den militairen dienst wettig is gehuwd en evenmin aangaande de uit dat huwelijk geboren kinderen.

De op te geven veranderingen aangaande gewettigde kinderen mogen uitsluitend betreffen de kinderen, welke door den deelgenoot reeds waren gewettigd vóórdat hij den militairen dienst verliet.

§ i. Een volledige en juiste opgave der veranderingen is van groot belang voor de rechthebbende betrekkingen van den deelgenoot.

Vóór de toekenning van uitkeering aan door overleden deelgenooten nagelaten betrekkingen^ moeten nl. hun bestaan en aanspraken steeds door wettige bewijzen gestaafd worden, zoodat alsdan blijkende verschillen met vroeger door wijlen den deelgenoot verstrekte opgaven oorzaak kunnen zijn van belangrijke vertraging in de toekenning der uitkeeringen aan liet gezin.

§ 5. De ingevulde vragenlijst behoort te worden verzonden in gesloten omslag (ongefrankeerd) met het adres:

Departement van Oorlog (Vde Afdeeling) Administratie van het Weduwen- en Weezenfonds van militairen beneden den rang Van officier bij de koloniale troepen te

BATAVIA.

Sluiten