Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

memorie gevoerde iii 's Lands burgerlijken dienst geplaatste militairen). De verder in diezelfde § bedoelde militairen zonder inkomen van Landswege zijn b.v. de militairen met binnen- of buitenlandsch verlof zonder behoud van traktement of . van soldij, vermisten enz.

Militairen op soldij, die zonder behoud daarvan in eene militaire ziekeninrichting worden verpleegd, zijn over den tijd der verpleging geen contributie verschuldigd.

De aandacht wordt er voorts op gevestigd dat, afgescheiden van het bepaalde in artikel 4 § 2, ook contributie verschuldigd is van de (pensioens) toelagen en gagementen, genoten door de vrouwen en kinderen der in die § bedoelde militairen.

(13) Voor zooveel aangaat de militairen, die, ingevolge het voorgeschrevene in de 2e alinea van punt & der bijzondere bepalingen en toelichtingen in afdeeling A van het militair tarief n! 3, bij overgang naar een Subsistentenkader of eene Subsistentencompagnie op de laagste infanteriesoldij zijn gebracht, wordt, bij de toepassing van het bepaalde in artikel 4 §§ 2 en 3 (le alinea) van het Reglement, als „het normale militair activiteitstraktement of de normale soldij, laatstelijk door hen genoten" aangemerkt het normale activiteitstraktement of de normale soldij, toegekend naar den graad (c. q. de positie of de betrekking) van den betrokkene en volgens het wapen of dienstvak (c. q. onderdeel daarvan) waartoe hij onmiddellijk voor den overgang bij het Subsistentenkader of de Subsistentencompagnie behoorde (dus niet dat, waarbij hij c. q. t ij d e 1 ij k was geplaatst of ingedeeld).

(14) Wanneer militairen den dienst verlaten onder omstandigheden, welke het recht op verkrijging van pensioen of gagement verloren hebben doen gaan, wordt voor de toepassing van het bepaalde in artikel 4, § 3, lp alinea, hun geheele diensttijd mede in rekening gebracht.

ad Artikel 5.

(15) De contributie, bedoeld in artikel 4, §3, eerste alinea wordt geheven naar den maatstaf, vermeld in artikel 5, § 1, sub A.

Sluiten