Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de toepasselijkheid der bepaling vereischt wordt, dat de belanghebbende, tij dens hij deelgenoot in het fonds was, niet heeft behoord tot de aangegeven categorie van militairen (*) enz.

(22) Het bepaalde in § 2 van artikel 13 geldt ook ten aanzien van gewezen deelgenooten, die bij het weder in dienst treden niet in aanmerking komen om (op nieuw) deelgenoot te worden (korporaals en soldaten zonder deelgerechtigde betrekkingen).

(23) De contributie wordt berekend over het totale nominale (d.i. bruto) bedrag van de op het betalingsbewijs voor den deelgenoot uitgetrokken belastbare inkomsten. Op de uitkomst dier berekening wordt de in artikel 14 voorgeschreven afronding toegepast.

ad Artikel 15.

(24) W e 11 i g e kinderen van een deelgenoot zijn ook diens natuurlijke kinderen, die door zijn opvolgend huwelijk met de (eigen) moeder gewettigd zijn "(u.1. in de huwelijksakte zijn opgenomen). Die kinderen worden dan aangemerkt als uit dat huwelijk geboren.

G ewettigde kinderen van een deelgenoot zijn diens natuurlijke kinderen, ten behoeve van wie hem brieven van wettiging zijn verleend. Wanneer de deelgenoot huwt met de (eigen) moeder van zijn reeds gewettigd kind, wordt dit een uit dat huwelijk geboren wettig kind.

Stiefkinderen van overleden deelgenooten hebben geen aanspraak op uitkeering.

ad Artikel 16.

(25) Ten opzichte van bet bepaalde in het slotgedeelte van artikel 16, zie ook artikel 27, 26 alinea, en de toelichting 29 hierna.

ad Artikel 18.

(26) Het in dit artikel bepaalde heeft betrekking op

(*) Militairen, die ingevolge de militaire voorschriften in het algemeen vergunning tot het aangaan van een huwelijk kunnen krijgen, zyn die, bedoeld in de Algem. Order 1904, n°. 16, sub C, ad I, punten a en b.

Sluiten