Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ging mee en was getuige van het het volgende gesprek:

IIalkema : Mijnheer Koch, ik heb een administratie gekregen.

Koch : Ik feliciteer je; maar mag ik ook weten waar ?

Halkema: Zeker mijnheer: bij den heer Lagerweij voor „Soember Doeren".

Koch : En heb je dat aangenomen ?

Halkema : Ja mijnheer!

Koch: G..v..d..,.! dat neem ik je eeuwig kwalijk om me zoo de pas af te snijden.

Halkema: Ja mijnheer Koch, u hebt mij gepasseerd, niettegenstaande ik solliciteerde voor „Bokor" en „Klepoe"; en ik maakte hieruit op, dat ik toch nooit kans had, en ik wensch niet altijd opzichter te blijven.

Koch: Wat denken jului wel, dat ik mijn eigen

ruiten in zal slaan ?

Hier had de heer Koch zich versproken en nam het gesprek een einde.

liet resultaat was, dat Halkema, die den heer Koch zeven jaren met veel toewijding gediend had, de aanzegging kreeg om binnen twee dagen het land te verlaten, hetgeen ook geschiedde binnen zeer korten tijd.

Dit voorval prentte zich in mijn geheugen en niemand zal zich verwonderen dat een groot deel der achting, die ik voor den heer Koch had, verloren ging, en ik den heer Koch nooit meer mijn volle vertrouwen kon schenken.

Intusschen telden wij 1889 en Halkema was weg.

Mijn eerste opslag had plaats gehad in 1888, en Januari 1889 kreeg ik mijn tweede verhooging, zoodat ik ƒ150. — had, toen Halkema weg ging.

Het weggaan van Halkema gaf den heer Koch echter aanleiding om mij nog hetzelfde jaar 1889 ƒ 100.— opslag te geven, zoodat in dit eene jaar mijn traktement kwam van ƒ 125.— op ƒ 250.— 's maands.

Elk zal voelen, hoe scheef de toestand was, waar de heer Koch zulk eene schikking moest maken.

Ik was echter hiermede slechts half gebaat want ik was natuurlijk liever administrateur van „Soember Bokor' of van „Kalie Klepoe" geworden, en ik meende daarop ook eenig recht te hebben.

Daarom ging ik tot IIalkema met het verzoek, mij te helpen in het zoeken van eene administratie, daar ik niet meer met lust op „Soember Kerto" werkte. Dit gelukte

Sluiten