Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrij spoedig en werd H^n_b^1^aSs) (de volgende SeTedaan, door de H^^Ven^ng^Ai^am ^

Ik zou het landje ,, ik31/ aandeelhouder worden

koopen, ^ bank zo J"el ^ voorschieten. Tevens zou en zou de H. ~'A „„ ƒ 300— traktement met jaarik administrateur worden op ƒ j een maximum van lijksche verhoogmgen van . toelieten het >/« aan-

iTiTr.rduafwi„riet-»<«*• -««-

niet raadzaam achtte dewbetrekk.ng aa , dat mij

echter de,, heer Koch bekend^met het ^ ^

WM gedaan, en kon doorgaan mït/300.--

voorstel, dat ik in 1- 3 bereide kotlie, en dat ik

salaris, één gulden v"Vel Pemend> dan definitief admivoor den vervolge eerst < , Kerto" met jaarlijksehe strateur zou worden van„Soember tven j

verhoogingen van ƒ 50. . „ maaf bleef op „Soember

lk ging met naar „1 c ] , stuk dat als

Kerto" en teekende op ee* "^ren ^ heer C. J. Koch,

aanhef is gebruikt m e ™s" j . Deze missive werd

dato 7 bept. 1«9J uit c5cn 5, Kerto" door den £Ürbl T STverWigd met de mededeeling dat Z.Ed. open kaart met mij wilde spelen vriencle„ e„

Bedoelde missive bevatte, wat J • ^ ^ missiveheb

commissarissen had verteld. . g k we„schte

ik den heer Koc„ gezegd da. ,k aa „ (Ut ik

'eenzi^dfge voorstellingen wtarvan dl. s.nk ni.gaat,

«■<*M*"eel o£

de copie gehad! ™ssing herinneren, wat daarin

stond^en over.uigen wa. er

"«T ft »

s^enf «s begor, ik te beseffen, hoe „oodig het was om

Sluiten