Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het stuk letterlijk te kennen en zoo mogelijk een dergelijke verbintenis, die mij aan handen en voeten had gebonden,

te kunnen verbreken. 01An • 1 1 +r-

Intusschen ging 1891 voorbi] en werd ± 8100 picol koffie treoogst, met een doorsneeprijs van ƒ 66.— de picol, zoodat ruim ƒ 350.000 werd verdiend.

Met einde 1891 ontving ik een schrijven van den heer C 1. Koch, dat ik voor nieuwjaars-cadeau kon beschikken over de navolgende condities: Ik werd van af 1 Januari 1892 definitief aangesteld als administrateur van „Soembei Kerto" met vol traktement op ƒ 500.— 's maands en f 1.- per picol van elke picol bereide koffie en, indien einde 1892 alles in orde werd bevonden, zou ik zes maanden verlof krijgen om naar Europa te gaan met behoud van

lr'zoo'nverliep 1892 met een winstcijfer van ± ƒ 140.000 voor dat jaar, zoodat in de laatste twee jaren, dat ik de hoofdleiding had op Java, ± f 490.000 werd verdiend

Dit was bruto-winstcijfer, waarvan vi gewone omstandigheden de administrateurs van „Bokor Klepoe" en „Goenang Sarie" 10 °/o voor het personeel zouden hebben ontvangen

0fIkeon.vï!;r&n gulden picolgeld of ƒ 12.500 +/2000 gratificatie en een kostbaar gouden hoi loge.

Ik was er dus ingeloopen en nam me voor om bij de terugkomst van den heer Koch dit punt te bespreken;

hetgeen ook einde 1892 geschiedde.

Hierop ontstond het gesprek door den heer C. J. Koch ou blz 2 van zijne missive 7 Sept. 1899 aangehaald. Zijn schoonzuster wilde, volgens hem, niet hare toestemming geven om mij 10 n/o van de winst toe te kennen; mijn aandeel mocht niet meer bedragen dan 5 /„•

Om welke reden van nu af de Directeur op het land ziinde f 500. salaris + 10 °/o van de brutowinst moest hebben en de administrateur slechts 5 °/o + } 500.— traktement is mij nog een raadsel. Maar of ik al veel praatte, het hielp mij niet; de gemachtigde van de schoonzustei, Mevr Koch—van Baak, mede-aandeelhoudster voor /, van t land, wilde het mij niet toestaan en de heer Koch kon er, volgens hem, werkelijk niets aan doen. Later, zeide de heer Koch, zou ik de 10"/» wel krijgen, als hij voor

^Zooals^dukleHjk Is.gwas begin 1892 het oude contract

vervallen, en traden met18')3 de voor nieuwe, condities in, waarbn ik zou krijgen ƒ 500.- traktement en 5 °/o van de bruto-winst.

Sluiten