Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heer Koch zegt (blz. 2 alinea 29—30 missive 1 Sept. 1899) „wij werkten gedurende de jaren 1893—1895 alleraangenaamst samen," d. w. z. dat ik gedurende dien tijd het ZEd. niet lastig maakte om de 10 % uitgekeerd te krijgen, denkende, dat het zoo lang niet meer zou duren, of hij zou voorgoed naar Europa gaan. Ook vergeet de heer Koch te vertellen, hoeveel onaangename botsingen er voorvielen van huiselijken aard. Hievan had ZEd. wel geen last, maar ik zooveel te meer; zoodat ik niet kan beamen, dat ik van '93 tot '95 allerprettigst samen werkte.

Niet alleen werden mij, door den invloed van de gemachtigde van ZEd. schoonzuster, mijn procenten slechts voor de helft uitbetaald, maar ik stond ook bloot aan onaangenaamheden, welke ik niet noodig vind hier te vertellen; maar die aan de kennissen in de omstreken van „Soember Kerto" bekend zijn, daar er geen geheimen van werden gemaakt. Een en ander was oorzaak, dat ik in 1895 verlof vroeg om naar Holland te gaan voor eenige maanden, wat mij, zonder eenige opheldering te vragen, werd verleend, wetende de heer Koch zeer goed, welke gespannen verhouding er bestond. Zooals hier blijkt was de toestand eenigszins anders dan de heer Koch op bl. 2 van zijne missive van / Sept. 1899 schreet.

Dit tweede verlof was voor mij eene noodzakelijkheid geworden, daar de toestand op de onderneming voor mij onhoudbaar was; ik wilde mijn betrekking niet gaarne opgeven en de heer Koch stelde prijs op mijn diensten.

Zeer juist geeft de heer Koch weer, bl. 3, alinea 8—19 van de missive van 7 Sept. 1899, wat ik toen met hem besprak, en ik heb slechts één bemerking, d. i. dat de toezegging van de 10% zonder toevoeging was „voor hel personeel

Er was trouwens geen aanleiding toe om daar veel over te spreken, de statuten gaven aan: de 10°/o aan den administrateur konden uitgekeerd worden en de opzichters en inlandsch personeel waren altijd op exploitatie-kosten geboekt.

Met verlof gaande en in Holland aankomende vond ik ten kantore van de heeren Koch & Suermondt een telegram van „Soember Kerto" Java: „Administrateurshuis verbrand, van den Berg moet terug komen". Dit moest zijn Directeurshuis, en bleef mij niets over dan met dezelfde boot terug te keeren. Ik had intusschen meer onkosten gemaakt dan mij lief was, maar zat na drie maanden weer op Java. Toen had het gesprek plaats dat op bladzijde 3, alinea 8—19 staat, maar waar de 10 °/o wordt

Sluiten