Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Pantjoer Sarie" de beperkende bepaling dat slechts tot een maximum van ƒ 2000 picolgelden zouden worden betaald opgeheven werd zoodat zulks voortaan over de geheele oogst mits voor koffies boven de /' 25.— opbrengende zoude geschieden.

In plaats van in het voorjaar 1896 vertrokken wij ten gevolge van het verbranden van ons huis begin November 1895, v. d. B. naar het scheen ten volle tevreden achterlatende, terwijl ik hem Smalt als boekhonder recommandeerde, die hij dan engageerde.

Die tevredenheid was intusschen niet van langen duur, want op een schrijven uit Batavia met vermaning om met het oog op de dalende prijzen toch vooral 'zuinig te zijn, ontving ik tot antwoord dat hij, in plaats van zulk eene vermaning stellig eene bijzondert tevredenheidsbetuiging had verwacht met toezegging hij over het loopende jaar 1895 alreeds de 10''/o van'de winst zoude krijgen evenals andere administrateurs.

Ik heb toen de fout begaan aan dat verzoek gevolg te o-even door hem evenals aan alle andere administrateurs voor zich en het personeel die 10°/» toe te kennen, tevens nogmaals verwijzende naar den eisch van den gevolmachtigde van de Wed. M. Koch, waardoor dit vroeger niet goed doenlijk was.

Ik had gedacht zoodoende v. d. Berg geheel te bevredigen maar die gemakkelijke inwilliging zijner wenschen maakte hem in de toekomst nog maar veeleischender.

Daar niet gedicideerd was wat er na mijn terugkeer zoude geschieden, bleef ik in mijne brieven bij v. n. B. aandringen hij daaromtrent een besluit zoude nemen en schreef hij mij dan ook in dd. 26 April 96 dat hij wenschte met 1 October 1897 zijne betrekking neer te leggen, maar toen ik hem antwoordde ik daarvan nota nam volgde met brief 12 September daaropvolgend de volgende propositie.

En nu wil ik U nog iets anders proponeeren U komt „niet terug na Indie tenzij even heen en weer alleen voor ^twee of drie maanden en ik zal mij verbinden nog vijf "jaren te blijven onder voorbehoud van gezondheid, zal „in dien tijd zorgen voor een plaatsvervanger die in vijf „jaren wel te maken is.

Sluiten