Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Staten en Volkeren"

Geschriften over Internationale Politiek van dezen tijd

Bijeengebracht door HENRI VAN DER MANDERE Per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.—; afz. nrs. f 0.40

De tegenwoordige politieke verwikkelingen zijn niet te begrijpen, zonder dat men min of meer georiënteerd is op 't gebied der internationale staatkunde. De couranten geven op dit punt te weinig; een goed handboek ontbreekt. Deze nieuwe geschriften-reeks, waaraan uitsluitend bevoegde schrijvers hun medewerking verleenen, hoopt een leemte te vullen en aan velen welkom te zijn.

Reeds zijn hierin verschenen No. 1 :

Het Pan-Germanisme

door Prof. H. BRUGMANS (Hoogleeraar a. d. Univ. van Amsterdam) No. 2:

Hoe Egypte onder Engeland's protectoraat is gekomen

door A. W. STELLWAGEN (Oud-leeraar v. h. Haagsche Gymnasium)

Als eerstvolgende nrs. zullen o. a. het licht zien:

Het Poolsche Vraagstuk, door den Redacteur.

De Annexatie van Egypte, door A. W. Stellwagen.

De Geschiedenis van het Drievoudig Verbond, door Mr. Dr. J. B. Breukelmans, Referendaris bij den Raad van State.

De Schending der Belgische Onzijdigheid, door den Redacteur.

HOLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN

Sluiten