Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hun handel, daarbij met werkelijk talent gebruik makend van den grooten Europeeschen oorlog. Hunne koopvaardijvloot was geweldig toegenomen en vertoonde zich op alle zeeën.

Tegenover de lastige maatregelen van Napoleon en van Engeland kwam president Jefferson nu in 1809 met een zeer eigenaardig voorstel, namelijk een stopzetten van alle Amerikaansche scheepvaart naar buiten; zijn „Embargow e t werd door het Congres aangenomen. Zij leek veel op het Continentaal stelsel van Napoleon, al was de bedoeling een gansch andere. Ze was immers niet gemeend als een oorlogswapen, maar als een middel tot handhaving der uiterste neutraliteit, een vredeswerktuig. Ze berokkende echter zulk een geweldige schade aan de eigen burgers, dat ze al heel spoedig werd beperkt tot een verbod van de vaart naar de oorlogvoerende landen. Maar ook zóó bleef ze een ramp voor t land, vooral voor Boston en New-York, die er uitzagen alsof ze door een zware pestziekte geteisterd werden. President Madison, even pacifistisch gezind als zijn voorganger, trachtte ze nu uit te spelen als een troef in het diplomatieke kaartspel; hij bood aan Engeland en aan Napoleon de intrekking der wet aan, op voorwaarde, dat ook zij wederkeerig hunne maatregelen zouden opheffen.

Maar het spel liep verkeerd. Engeland weigerde ronduit en Napoleon speelde de perfide rol: hij nam den ruil aan, doch gaf tegelijk aan zijne onderhoorige zeeofficieren en havenautoriteiten last, net te doen alsof er niets veranderd was. Met schijnheilige vriendelijkheid werden de Amerikaansche schepen in de Fransche havens gelokt en . . . toen er genoeg waren, werden ze in beslag genomen!

Hierop had een oorlog moeten volgen met Frankrijk, maar de afkeer, vooral van de „Backwoodmen", de Westersche partij, tegen Engeland dreef de Regeering tot een breuk met Albion (dat perfide heette, terwijl Napoleon het was)1)-

) Madison gaf zijn toestemming met grooten tegenzin, gedrongen door zijne vrienden, die zich konden beroepen op zijn menigvuldige scherpe uitlatingen tegen ingeland. Maar de President bleef tijdens den oorlog voortdurend zoeken naar middelen, om weer tot verzoening te komen.

93

Sluiten