Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als practisch motief hierbij gold, dat men Frankrijk niet aan *t lijf kon komen, Engeland wel.

Deze A m e r i k a a n s ch-E n g e 1 s ch e oorlog duurde van 1812—* 14; hij werd gevoerd te land op de Canadeesche grenzen en ter zee op vele plaatsen van den Atlantischen oceaan. De Engelschen konden zich beroemen, dat ze Washington met zijn pas-gebouwd kapitool bombardeerden en New-Orleans bezetten, maar de Amerikanen vielen hun toch geenszins mee; ter zee brachten ze aan de Engelsche vloot in zes maanden tijd meer schade toe dan de Franschen in twintig ]aar gedaan hadden en in Amerika zelf deelden mannen als Jackson en Oliver Perry harde slagen uit.

In 1814, toen Napoleon gevallen was, had Engeland meer krachten aan Amerika kunnen wijden, maar de oorlog was er weinig populair; men verlangde naar algemeenen vrede. Aan de andere zijde was nu voor de Amerikanen practisch gesproken de grootste ergernis van de baan; de Orders in Council zouden niet meer noodig zijn. Onder bemiddeling van Rusland werden in Juli 1814 de vredesonderhandelingen te Gent, op Nederlandschen bodem, aangevangen en ze leidden nog juist voor het einde van dat jaar, daags voor Kerstmis, tot een definitieven vrede.

Wie de bepalingen daarvan inzag, kon zich geens7ins voorstellen, dat dit onbeduidend verdrag het begin zou worden van een meer dan honderdjarig tijdvak zonder wapengeweld. Het verdrag bevatte eigenlijk niets anders dan de teruggave van al het veroverde. De kwestie, waar de oorlog om begonnen was, werd niet eens aangeroerd, alle andere moeilijkheden werden aan later overleg overgelaten. Voor de grensregeling met Canada zou een commissie benoemd worden, de zaken van handel en visscherij werden naar de toekomst verschoven. Omtrent de Indianenstammen, die in den oorlog ten deele hadden meegedaan, werd bepaald, dat zij in al hunne bezittingen en rechten zouden hersteld worden. Eindelijk werd nog overeengekomen omtrent samenwerking tegen den slavenhandel. Maar juist deze twee laatste punten bevatten de kiemen in zich voor nieuwe moeilijkheden; de slavenhandel kon weer

94

Sluiten