Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alexander en vooral de Oostenrijksclie minister ÏVlctternicK trachtten door hunne Heilige Alliantie gansch het werelddeel onder despotische vorstenmacht te brengen. Europa moest gehoorzamen, arbeiden en zwijgen onder de vleugelen der Russische, Oostenrijksche en Pruisische adelaars. Bijna alle vorsten stemden in met dit somber Europeesch concert, ook de oude kindsche tyran George III en de koningen van Frankrijk en Nederland. Maar de volken aan de milde stranden van den Westelijken oceaan konden nog niet gewennen aan de melancholische „heilige" muziek; het Engelsche, dat toch altijd nog een parlement had, verhinderde zelfs zijn koning aan 't Heilig Verbond mee te doen. Zijne staatslieden namen een gereserveerde houding aan en toonden zich, vooral na den dood van George III in 1820, hoe langer hoe meer als

tegenstanders van den Russischen invloed. Toch kon Engeland toenmaals slechts zeer indirect als kampioen voor de vrijheid gelden. De vrijheid had haar toevlucht moeten zoeken verin *t Westen, in Amerika, en die haar lief hadden, zochten daér hun heil: de emigratie begon na 1815 langzaam weer toe te nemen.

De voorvechter dier vrijheid was president Monroe, een eerlijk Republikeinsch burger, al had hij niet de groote eigenschappen zijner voorgangers. Toen de adelaars van OostEuropa, volgens hun aard, hunne vleugelen wilden uitslaan over de gansche wereld, wist hij ze te keeren en gansch het Amerikaansch werelddeel voor hen te beveiligen.

In Zuid- en Midden-Amerika hadden de bewoners der Spaansche koloniën al in de dagen van Napoleon het voorbeeld der Yankees gevolgd en zich in opstand begeven tegen hunne Europeesche verdrukkers. In 1810 waren reeds de republieken Mexico en Argentinië gesticht, terwijl in de tusschen beide gelegen streken voor de onafhankelijkheid werd gevochten met goede kansen. In 1820 wilde de Spaansche koning nieuwe legerscharen zenden, maar de troepen zelf kwamen bij de inscheping in verzet. De leiders van het Heilig Verbond besloten, den Spaanschen monarch tegen zijne revolutionnaire onderdanen te helpen en droegen aan

Sluiten