Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willen ruilen tegen Gibraltar en Canning vermoedde, dat de Vereenigde Staten, die Florida reeds in 1819 van Spanje gekocht hadden, eveneens lust gevoelden om het nabijzijnde Cuba te vermeesteren. (Inderdaad is er reeds in 1822 vanuit de Unie een eerste plan van opstand op Cuba gesmeed, terwijl toen ook al het oog was geslagen op Texas). Ten slotte weigerden beide staten, zich te verplichten om geheel van de Spaansche koloniën af te blijven en Engeland durfde ook niet op den eisch van de Unie in te gaan, om openlijk de nieuwe republieken te erkennen.

Toen dus, na lange onderhandelingen, geen besliste samenwerking mogelijk bleek, terwijl het gevaar steeds grooter werd, besloot Amerika alléén op te treden. Na langdurige aarzeling en na ernstig overleg met zijn staats-secretaris Adams en ook met de oud-presidenten Jefferson en Madison, verscheen Monroe den 2en December 1823 in het Congres met zijne beroemde boodschap:

„De Amerikaansche continenten, onder de vrije en onafhankelijke instellingen die zij hebben aangenomen en willen handhaven, zijn voortaan niet meer te beschouwen als terrein voor toekomstige kolonisatie door Europeesche mogendheden.

Bij de bewegingen in dit halfrond zijn wij natuurlijk meer onmiddellijk geïnteresseerd, zooals eiken verlichten en onpartijdigen toeschouwer duidelijk zal zijn, Het staatkundig systeem der gealliëerde mogendheden is principieel verschillend van het Amerikaansche. Wij zouden elke poging van hunne zijde om hun systeem tot eenig deel van dit halfrond uit te breiden, beschouwen als gevaarlijk voor onzen vrede en onze veiligheid. Met de bestaande koloniën of bezittingen van eenige Europeesche mogendheid hebben we ons niet bemoeid en zullen we ons niet bemoeien. Ten opzichte van de regeeringen (in de nieuwe republieken), die hunne onafhankelijkheid verklaard hebben en gehandhaafd, en wier zelfstandigheid wij op goede gronden erkend hebben, kunnen wij elke Europeesche poging om hen te onderdrukken of te onderwerpen niet anders beschouwen dan als eene onvriendelijke daad tegenover de Vereenigde Staten.

98

Sluiten