Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wekt hebben. Nu, in 1823 en 24, was echter de indruk groot en ernstig. Want de oorlog van 1812—14 had immers getoond, welk een kracht de jonge Republiek bezat. Daarbij kwam, dat Engeland, al was het niet tot een openlijke entente gekomen, toch een welwillende houding aannam. Het protesteerde niet tegen de Monroe-leer, ofschoon die voor de toekomst de „wereldheerschappij over de zeeën" onmogelijk maakte. Feitelijk heeft het Britsche rijk deze heerschappij, voor zoover de Nieuwe Wereld betreft, reeds in 1823 voorgoed opgegeven, en alleen de traditie kon later nog volhouden, dat de Britten er nog altijd naar streefden. Wel heeft Engeland zijne Amerikaansche bezittingen van 1823 behouden, maar ze niet meer uitgebreid, behalve (met goedvinden van de Vereenigde Staten) in het Westen van Canada.

Voor Spanje had de Monroe-leer dit gevolg, dat het weldra afstand moest doen van al zijne gewezen koloniën op het vasteland, zoodat de Midden- en Zuid-Amerikaansche republieken hunne onafhankelijkheid bevestigd zagen. Ze toonden zich echter nog langen tijd zoo onbeholpen, dat ze de voogdij der groote Republiek van 't Noorden niet konden missen.

Rusland gaf zijne aanspraken op de Amerikaansche Westkust op bezuiden den breedtegraad van 54° 40 ; het behield alleen nog Aljaska met de aangrenzende eilandenkust en liet het overige los.

Frankrijk zette voor langen tijd zijne West-Indische plannen op zij; slechts eenmaal heeft het ze, in grooten stijl, weer op willen vatten, maar 't is tot zijn schade geweest.

De Yankees zelf hebben op den duur getoond, dat de Monroe-leer niet geheel bestemd was, om de vrije ontwikkeling van het werelddeel te dienen. Zij hebben zich niet bepaald tot bescherming der overige republieken, maar ook nu en dan hun eigen gebied uitgebreid ten koste van de anderen, in 't bijzonder van Mexico. Maar ze hebben dit in den regel toch niet gedaan, dan wanneer hun eigen burgers, als kolonisten in de betrokken streken doorgedrongen, het wenschten en zich als volksstem konden laten gelden.

100

Sluiten