Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grens over hare gansche reusachtige lengte van meer dan 5000 K.M. geheel ongerept gebleven. Een wonder van vredelievende regeling!

De Mosquito-kust. Het Clayton-Bulwer-traktaat

De Oregon-conventie is gesloten tijdens het bewind van het beroemde ministerie-Peel, dat in Engeland de deur had geopend voor de zegenrijke beginselen van den vrijen handel. Toen dit kabinet nog in hetzelfde jaar 1846 moest aftreden, sprak Sir Robert Peel: „Ik ben van harte verblijd, dat ik bij het neerleggen van de macht aan de voeten van de meerderheid in dit Huis, in de gelegenheid ben, om de officieele verzekering te geven, dat alle aanleidingen tot geschil met het groote land aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan in vriendschap zijn ter zijde gesteld . (Lagerhuis, 29 Juni l846).

Deze „officieele verzekering" werd echter even spoedig gelogenstraft als de goede verwachting van Ashburton in 1842. Ze was nauwelijks uitgesproken, of er rezen nieuwe kwesties, ditmaal in het Zuidwesten, aan de Golf van Mexico en de Caraïbische zee. Dit Middellandsche-zeegebied van Amerika was juist op weg om voor de Groote Republiek een nieuwe beteekenis te verkrijgen. Hare burgers waren, bij de uitbreiding der katoencultuur in de kuststreken en der veeteelt in de prairieën, doorgedrongen in Texas. Ze hadden reeds in 1836 dit land tot een onafhankelijke republiek gemaakt (the Lone Star State) los van Mexico. De bedoeling was, aansluiting te krijgen bij de Vereenigde Staten, maar dit gelukte pas in 1845, nadat de democraat James Polk, door toedoen der voorstanders van de slavernij, tot president gekozen was. Hierop had Mexico den oorlog verklaard, een ongelijken kamp, die in 1848 hiermee eindigde, dat het, behalve van Texas, óók nog voor goed afstand moest doen van Californië. Eenige weken na den vrede bracht de pas ingevoerde telegraaf het bericht, dat in Californië groote goudontdeitkingen gedaan waren. Van alle zijden stroomden de gelukzoekers naar dit

106

Sluiten