Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen verlangde de officieele erkenning als onafhankelijke republiek. Russell deed noch het een noch het ander; hij vaardigde op 16 Mei 1861 een verklaring van strikte onzijdigheid uit, waarbij de hulp met de wapens of anders, speciaal de uitrusting van kaperschepen tegenover beide partijen verboden werd aan alle Britsche onderdanen. Ook ontving hij zoowel de afgezanten van de Zuidelijken als die der Noordelijken, doch de eersten alleen officieus. „Wij zijn", zoo sprak hij in 't Lagerhuis, „nog in geen enkel opzicht in dezen strijd betrokken, en laat ons in Gods naam er buiten blijven".

Voordat de gezanten van Jefferson Davis in Londen kwamen, werden zij nog aanleiding tot een netelige kwestie. Zij hadden zich te Havana ingescheept op de stoomboot Trent van de Royal Mail S. P. C. Dit schip werd aangehouden door een oorlogsbodem van de Noordelijken, onder kapitein Wilkes, en na onderzoek werden de twee gezanten met hunne twee secretarissen eraf gehaald en meegenomen naar New-York. Daar, en zelfs in het Huis van Afgevaardigden te Washington, werd kapitein Wilkes uitbundig geprezen om zijn moed en zijn vaderlandsliefde. Hierop volgde een uitbarsting van woede in Engeland, waaraan zelfs de beste vrienden van de Noordelijken meededen. De regeering zond oorlogsschepen en troepen naar Canada en een soort ultimatum naar Washington. Toen nu ook nog in Amerika bekend werd, dat de verontwaardiging, behalve in Engeland, eveneens zich lucht gaf in Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk, Rusland en elders, gaf Lincoln toe; den 1 en Januari 1862 konden de gezanten met hunne secretarissen zich weer inschepen. Hiermee was Engeland voldaan, maar de Vereenigde Staten hadden zelf een antecedent gesteld van onderzoek van neutrale schepen in open zee, waartegen ze tevoren zoo fel waren opgekomen. Het onvermijdelijk gevolg was dan ook, dat nog in 1862 het bovenvermeld traktaat van 1859 weer afgeschaft werd. Een nieuwe overeenkomst erkende het recht van onderzoek voor beide part ij en, hoewel dan beperkt tot koopvaardijschepen

112

Sluiten