Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de vreemde kolonisten speelden de Amerikanen verreweg de grootste rol, ofschoon sommige Europeanen het tot hooge posities gebracht hadden. (Er was o.a. een Franschman als minister). De Yankees waren meest suikerplanters, en toen nu het hooge Mac Kinley-tarief van 1890 hun den uitvoer van hun product naar de Vereenigde Staten moeilijk maakte, vonden zij weldra gelegenheid, om een opstand te beginnen en het inlandsche koningschap omver te werpen. De bemanning van eenige Amerikaansche oorlogsschepen, die „toevallig" ter plaatse waren, hielp daarbij een handje mee. De leiders beproefden nu dadelijk, om hun republiek onder de vleugelen der Unie te brengen, maar ziet — juist was de Republikeinsche president Harrison vervangen door den Democraat Cleveland, en deze, de houding van zijn voorganger als „onzuiver" afkeurend, weigerde het geschenk. Zoo bleven de Yankees op Hawaï met hunne nieuwe republiek zitten, gelijk eertijds die van Texas, totdat de wind weer draaide en president Mac Kinley het opnieuw aangeboden cadeau aannam.

In 1898 werd Hawaï geannexeerd. Voor Engeland was dit zeker niet aangenaam, want de schoone eilandengroep lag bijna even mooi voor Vancouver als voor San Francisco. Reeds in 1843 had de Britsche regeering daarom aan annexatie gedacht, maar was toen door de Unie gewaarschuwd. In 1898 heeft Engeland zich evenwel niet verzet; het had toen de vriendschap van Amerika te veel noodig in zijn „splendid isolation" onder Chamberlain.

President Cleveland had, om zijne weigering, van velen het verwijt moeten hooren van zwakheid in zijn buitenlandsche politiek. Te meer verbaasde hij in 1895 de Republikeinsche partij door zijn optreden in de Venezolaansche kwestie. Engeland had toen een belangrijk geschil met Venezuela over de grens tegen Britsch-Guyana. De een beriep zich op oude Nedetlandsche rechten, de andere op vroegere Spaansche aanspraken. Van arbitrage, door Venezuela gevraagd, wilde Engeland niets weten, óók niet, toen de Vereenigde Staten het verzoek met kracht steunden.

124

Sluiten