Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daarna, is de verhouding tusschen Engeland en Amerika in den Grooten Oceaan vriendschappelijk gebleven; hun officieuse bond bleek inniger dan de officiëele tusschen Engeland en Japan, zooals trouwens het verleden kon doen vermoeden. Toen Roosevelt den vrede van Portsmouth tot stand bracht, moeten Engeland en Amerika samengewerkt hebben, om aan Japan de gewenschte oorlogsschatting te onthouden. En zelfs heden, in den vreeselijken wereldoorlog van 1914, nu Japan samen met Engeland tegen Duitschland vecht, zal het hart der Britten nog wel meer getrokken worden naar de Amerikaansche dan naar de Japansche zijde. Geen wonder! Heeft niet Japan juist nu van de gelegenheid gebruik gemaakt, om de „open deur" zoo stevig mogelijk te sluiten? Het is zeer begrijpelijk, dat het wegblijven der Japanners van het Europeesche oorlogstooneel ten deele wordt toegeschreven aan de samenwerking tusschen Amerika en Engeland. En van die samenwerking zal de toekomst allicht nog meer te zien geven, ook al mochten de Geallieerde mogendheden bij hun zwaren strijd tegen Duitschland c. s. ten laatste den „gelen" bondgenoot uit het Verre Oosten toch nog te hulp roepen (wat niet al te vreemd zou zijn).

De strijd over het Panama-kanaal

De noodzakelijkheid van een Midden-Amerikaansch kanaal was den Yankees reeds lang gepredikt, maar nooit zoo sterk als tijdens den Spaanschen oorlog. Sinds 1898 stond het voor hen vast, dat zulk een waterweg er komen moest en dat hij in handen van de Groote Republiek moest zijn. Alleen de eigenaars der Pacific-spoorwegen en hun aanhang waren er nog tegen, maar, hoe machtig die mochten zijn, ze konden toch niet tegen den stroom op, te minder, waar de voorstanders aangevoerd werden door den voortvarenden president Roosevelt.

Een groot bezwaar vormde intusschen het vroeger genoemde Clayton-Bulwer-traktaat, dat niet anders dan een volkomen neutraal kanaal toeliet. Maar de staatssecretaris John Hay wist met groote handigheid gebruik te maken van

128

Sluiten