Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo juist is verschenen:

Luit.=Gen. SIR ROBERT BADEN POWELL

Mijn Avonturen als Spion

Met vele afbeeldingen door den Schrijver Geautoriseerde Nederlandsche vertaling ie-—3e duizendtal. Prijs f 0.60

INHOUD: De verschillende soorten van spionnen.

— Duitsche plannen voor een inval in Engeland.

— Jan Grootboom, een inboorling, als mijn Spion. — Geheime berichten en hoe ze worden overgebracht. — Teekens voor Spionnen. — Geheime plannen voor versterkingen. — Hoe spionnen zich onkenbaar maken." — 't Beetnemen van een Duitschen schildwacht. — Een spion is achterdochtig. — Ontmoeting met vreemde politie. — Eindelijk gevangen. — De ontsnapping; etc.

flUfr Hoogst actueel is wat deze bekende Engelsche Officier uit eigen ondervinding meedeelt over Spionnen en Spionnendienst.

Een boekje waarvan in Engeland massa s verkocht worden en dat ook in Holland een proot succes zal blijken 1

Uitgave der Hollandia-Drukkerij te Baarn

Twee oordeelvellingen over Westerman HolstUn s brochnre: „Vaderlandsliefde en Chauvinisme" (f o.4o)

Mr. W. H. de beaufort (Oud-minister van Buitenlandsche Zaken) (aan den auteur): „Ik geloof dat Uw geschrift door zijn veelzijdigheid aantrekkelijkheid zal hebben voor velen. Het zal tot samenwerking prikkelen, iets wat in den strijd tegen den oorlog zoo hoog noodig^is". —

Prol. v. Vollenhoven (aan den auteur): „Ik heb met geboeide aan dacht Uw brochure gelezen en dank U voor Uw schoone en onvermoeide pogingen". /

Sluiten