Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maaiidelijksch Boek-Bericht (11)

Sedert de vorige opgave zijn bij de HOLLANDIA-DRUKKERIJ TE BAARN nieuw verschenen:

H. }. E. Westerman Holstijn, Het Probleem van den Oorlog en de Roeping van den Godsdienstigen Mensch. f 0.40

Er is veel over den Oorlog geschreven; ook veel oppervlakkigs. Wij meenen echter dat deze brochure, die tot de kern van het vraagstuk tracht door te dringen, meer aandacht verdient dan menig ander geschrift. J

Prof. Dr. F. A. F. C. Went, 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. f 0.40

Christian Science. Pro: Marie Hartman; Contra: Dr. ]. H. Gerretsen. f 0.40

Het vraagstuk van „Christian Science" houdt vele geesten bezig in onze dagen. Wij kunnen dan ook volstaan met de verschijning van dit belangrijk „Pro en Contra"-nr. aan te kondigen.

Prof. H. Brugmans, Het Pan-Germanisme. f0.40

De auteur van dit geschrift laat zich niet beheerschen door eenzijdige pro- of anti-Duitsche sympathieën, doch beziet zijn onderwerp — een voor ons land hoogst belangwekkend onderwerp! — vanuit de hoogte eener klare en rustige objectiviteit.

Prof. Dr. Th. Schiemann (Berlijn), Een Lasteraar! Kantteekeningen bij de Vóórgeschiedenis van den Wereldoorlog. f 0.60

In dit geschrift wordt van Duitsche zijde een poging gedaan tot waardige en zakelijke weerlegging van de felle beschuldigingen in het bekende boek , J'ACCUSE" geuit. — Alle lezers van genoemd werk bchooren ook deze bestrijding te lezen!

Max O'Rell, Hare Koninklijke Hoogheid de Vrouw. Vertaald door Mevr. B. de Graaff-van Cappelle. Zesde, goedk. druk. f0.90 ing.; f 1.30 geb.

Ziehier de 6e druk van het boek, welks titel over de geheele beschaafde wereld geklonken heeft en zal blijven klinken, zoolang er vrouwen zijn om door mannen bewonderd te worden! Herinneren we nog eens aan het enthousiasme waarmede indertijd de Western Mercury aan hare lezers vroeg: „Hebt gij Hare Koninklijke Hoogheid gelezen? Zoo niet, dan wacht u nog een groot genot!"

Soera-Rana, Vallende Loovers. f 1.75; f2.25. geb.

Nu is het tijd U te abonneeren op:

DEN GULDEN WINCKEL

Geïllustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden

Met medewerking van vele bekende letterkundigen Per jaargang van 12 nrs. slechts f 1.20; fr. p. p. f 1.50

Interviews met hedendaagsche schrijvers, degelijke boekbesprekingen etc., etc. Vraag proefnummer!

Sluiten