Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ama ni Holing in verbond met dertig koningen.

Het was niet naar den zin der koningen, vooral niet van Kali Bonar, dat ik mij daar vestigde, daarom heeft hij met zijne mede-koningen onder eedzwering een verbond gesloten, om het te verhinderen.

Die eedzwering geschiedde aan den kant van de rivier Batang Toroe.

Op de beurt zette ieder der dertig koningen, naar bevel van den priester Si Singa ni Adjie, den rechtervoet op een grooten steen en zeide:

«Indien ik niet alles doe, wat in mijn vermogen is, om den witoog te verdrijven of te vermoorden, dan zullen ik en mijne nakomelingen in steenen veranderd worden. »

Daarna hebben die vorsten twee personen benoemd, om mij te waarschuwen en als ik niet vluchtte, zouden zij in den nacht terug komen en mij vermoorden.

De twee afgevaardigden waren de priester en Ama ni Holing.

Die vorsten deden dus juist wat er in Ps. 2 staat: De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den Heer en tegen zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hunne banden verscheuren en hunne louwen van ons werpen. Maar in den hemel luidde het: Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem vertrouwen.

God heeft aan vele dezer koningen en aan den priester dit laatste woord bevestigd. Zij zijn later Christenen geworden.

Sluiten