Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het leven der zendelingen dergelijke onaangenaamheden voor. Gelukkig kwam Ama ni Holing na iwee dagen weder tot ons en groette ons even vriendelijk als vroeger. Toen hij even zat, haalde hij van onder zijn bovenkleed het « kleed der ziel », legde het mijne vrouw in den schoot, zeggende : Inang (Moeder) dat is het kleed der ziel. — Toen zag hij mij aan en vroeg: hebt gij nu vrijmoedigheid ons te doopen? Ik antwoordde: ja, mijn vriend! nu zie ik, dat gij niet meer vertrouwt op de stomme afgoden, maar wel op den levenden God. —

Gij weet niet, zeide hij, welk een geweldigen strijd ik die twee dagen heb gehad. In mij riep een stem mij gedurig toe : Het kleed behouden en den dood, of het kleed geven en het leven vinden. — Heden morgen was de strijd volstreden, en mijn besluit genomen. Ik zou het kleed geven. —

Nu de overwinning behaald was, gevoelde hij zich gelukkig, en wij waren het met hem. —

Ama ni Holing kiest een nieuwen naam.

Op mijne vraag of hij reeds een nieuwen naam voor zich had gekozen, antwoordde hij: Ja, Salomo.

Ik zeide: Maar, lieve vriend, Salomo, zulk een grooten naam! Gij zult u toch niet met Davids zoon willen vergelijken? Hij zeide: Ja en neen. Salomo was een wijze koning; maar hij heeft zijne wijsheid van Jehova afgebeden. Dat hoop ik ook te doen, en dus in dit opzicht op hem te gelijken. Maar Salomo was ook een rijke en vermogende koning, en daarin wil ik mij niet met hem gelijk stellen.

Sluiten