Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met dezen naam wel gaan als met zoo menige andere; naar de rechte beteekenis en den oorsprong kan men slechts gissen. Intusschen, ondanks dezen gemeenschappelijken naam toonen de verschillende stammen, die het eiland bevolken, zeer vele verschilpunten. Zoo is b. v. het aantal talen zeer groot. Wij komen daarop nader terug. Over het algemeen staat de bevolking op een zeer laag peil van ontwikkeling; behalve aan de noord-westkust zijn of waren de bewoners tot voor korten tijd kannibalen.

Ik bespaar U een opsomming van de redenen waarom Nieuw-Guinea uit een economisch oogpunt buitengemeen belangrijk is. Het feit dat Engeland en Duitschland zich gehaast hebben het niet door Nederland bezette gedeelte onder zich te verdeelen; dat de bezetting door Duitschland in Engeland groot opzien wekte, en eenige aanleiding gaf te vreezen voor wrijving tusschen de beide grootmachten; dit alles zal wel als genoegzaam bewijs worden aangemerkt voor de bewering, dat er in Nieuw-Guinea geld te verdienen is. Ik memoreer dit slechts om U er van te overtuigen dat ook de Zending op dit eiland een zeer belangrijke taak heeft te verrichten. Zoo eenigszins mogelijk moet zij den koopman en industrieel vóór zijn. Ten deele is dit haar reeds gelukt; in het vervolg zullen wij nog gelegenheid hebben op de verhouding tusschen beide

terug te komen.

Ik mag zeker wel bekendheid onderstellen met de hoofdzaken van het werk der Utrechtsche Zendingsvereeniging op Nieuw-Guinea. Ik begin dus met een overzicht in vogelvlucht van den arbeid, die door buitenlandsche corporaties is verricht, in de invloedssferen van Duitschland en van Engeland. Ik sluit daarbij in de eilanden van den Bismarck-Archipel omdat het werk onder de bevolking van deze eilanden, die buitengewoon ruw is of was, en

Sluiten