Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buitengewoon geneigd tot kannibalisme, zeer leerrijk is voor de Zending in het algemeen.

De strijd tegen zonde en heidensch bijgeloof in dit gedeelte van Nieuw-Guinea nam een aanvang in het jaar 1871 toen twee zendelingen van de London Missionary Society, A. W. Murray en S. Mac Farlane, van Lifoe, een der Loyalty eilanden, uitzeilden om Inlandsche Godsdienst-leeraars, naar het nieuw gekozen arbeidsveld over te brengen. In het vervolg zal ons blijken dat de zoozeer geslaagde Zending op de Zuidzee eilanden van overwegenden invloed is geweest voor het Zendingswerk op Nieuw-Guinea, althans voor zoover het van Engelsche broeders uitgaat.

Het verhaal van deze eerste vestiging geeft inderdaad aanleiding tot de verzuchting, ergens door zendeling Mac Farlane geslaakt: hoe weinig weet de wereld van de ware helden! Wat men destijds van de Zuidkust van Nieuw-Guinea wist gaf aanleiding genoeg om van het voornemen om een Zending aldaar te beginnen af te zien. Het klimaat stond als hoogst ongunstig bekend, van de bevolking wist men dat zij zich door wildheid onderscheidde, en de aanrakingen, die de Europeanen tot nu toe met haar hadden gehad, waren van zoodanigen aard, dat men het wantrouwen tegen de blanken alleszins kon billijken. De 8 Inlandsche leeraars van het Seminarie te Lifoe, die zich voor dit werk beschikbaar stelden, waren nauwkeurig van dit alles op de hoogte, en hun geestelijke leidslieden hadden alles gedaan wat noodig was hen den ernst der onderneming te doen verstaan. De ervaring heeft bewezen, dat onder hen en onder degenen, die na hen gekomen zijn, ware geloofshelden waren. Trouwens, het eerste begin was moeilijk genoeg. Met een gehuurd vaartuig zeilde men naar de Torresstraat, en liet het anker vallen op eenigen afstand van Darnley-Island. Niemand was bekend

Sluiten