Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of niet inboorlingen van Nieuw-Guinea zelf tot inlandsche zendelingen konden worden opgeleid. Zij zouden nog beter in staat zijn naar het begrip van het volk te spreken, en bovenal, waarschijnlijk beter bestand tegen het klimaat. Zendeling Mac Farlane deed het voorstel tot het oprichten van een seminarie, maar in Londen scheen men voor de zaak niet veel te gevoelen. Het duurde geruimen tijd eer het plan kon worden uitgevoerd. Het was weder de vroeger reeds genoemde Miss Baxter, die ditmaal het geld verschafte voor het oprichten der noodige gebouwen, en een som van f1200 'sjaars voor het onderhoud. Wanneer dit seminarie is opgericht vind ik niet vermeld; ik onderstel dat het omstreeks het jaar 1883 is geweest. Het werd gevestigd op een Murray eiland, een weinig ten zuidoosten van het reeds genoemde Darnley-island. Aanvankelijk had men moeite met het aanwerven van leerlingen, en de eersten die daartoe werden uitgekozen stelden zich slechts beschikbaar onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij nooit ergens zouden worden geplaatst dan met hun eigen goedkeuring. Langzamerhand echter werd de tegenzin overwonnen, en thans heeft men nooit moeite met het aanwerven van nieuwe leerlingen. Bij de oprichting stelde Mac Farlane voor om den leerlingen Engelsch te leeren. Een ander middel om te ontkomen aan de moeilijkheid dat ongeveer elk der leerlingen een andere taal sprak, scheen hij niet te kunnen vinden. Tot mijn leedwezen vind ik niets vermeld omtrent de ervaring die men hiermede heeft opgedaan. Het is mij ook niet volkomen helder of men nu werkelijk de Engelsche taal als voertuig bij het onderwijs gebruikt, dan wel deze taal alleen als een vreemde onderwijst. Van den aanvang af heeft men een soort ambachtsschool aan het seminarie verbonden, en deze heeft onder de leiding van een daar-

Sluiten