Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe expresselij k uitgezonden broeder aan de zending uitnemende diensten bewezen. Later heeft men een tweede seminarie opgericht te Port-Moresby, welke plaats echter, toen de Regeering die als haar zetel koos, voor dit doel minder geschikt bleek te zijn. Er hebben plannen bestaan tot het oprichten van een derde seminarie, meer naar het oosten gelegen, maar ik heb nog niet vermeld gevonden dat ze zijn uitgevoerd. In elk geval heeft men het nog niet zoover kunnen brengen, dat men het werk kan verrichten zonder de hulp van inlandsche zendelingen van de Zuidzee-eilanden. Het rapport van Commissie I voor de Conferentie, die weldra in Edinburgh zal worden gehouden1), vermeldt dat de L, M. S. op Nieuw-Guinea 14 zendingsposten heeft, onder leiding van een gelijk getal Europeesche arbeiders. Dezen worden bijgestaan door een 150-tal' inlandsche helpers, waarvan 60 van Nieuw-Guinea zelf afkomstig. Het aantal lidmaten der christelijke keik bedraagt 2700. Het aantal Christenen bedraagt ruim 9000, het aantal schoolkinderen circa 3000, terwijljer 94 scholen zijn.

Wij mogen van dit arbeidsveld geen afscheid nemen zonder vermeld te hebben, dat Chalmers ten slotte als offer gevallen is voor den arbeid. Op 22 April 1901 werd hij, bij een poging om vrede te stichten tusschen twee elkander beoorlogende stammen met zijn jongeren collega, Oliver Tomkins, en 12 kweekelingen van het semenarie, in de nabijheid van de Aird-River vermoord. Hij had den leeftijd van ongeveer 60 jaar bereikt. Ongetwijfeld zal ook het bloed van dezen martelaar blijken te zijn zaad voor de kerk. Voorwaar, hij heeft niet tevergeefs gearbeid.

Ter wille van de historische volgorde steken wij thans over naar den Bischmarck-Archipel. In Australië bestaan

1) En die sedert gehouden is.

Sluiten