Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zijn vrouw zag sterven. Het pleit zeker wel voor den ernst dezer Christenen van de Zuidzee, dat men nooit tevergeefs een beroep op hen deed, wanneer het noodig bleek open gevallen plaatsen weder aan te vullen.

De organisatie van dit werk vertoont veel overeenkomst met die, welke wij in de Minahassa, het Ambonsche, en dergelijke streken kennen. Zij behoeft hier verder niet te worden besproken. Daarentegen moet met een enkel woord melding gemaakt worden van het seminarie op Oeloe, een klein eiland, evenals Neu Lauenburg tusschen de beide hoofdeilanden gelegen. Ook hier was de ervaring dat zelfs de inlanders van de Zuidzee eilanden tegen het moordende klimaat niet bestand waren, mede aanleiding tot oprichting van dit seminarie. Maar bovendien drong daartoe de steeds sterker wordende behoefte aan inlandsch hulppersoneel. De zendelingen sturen de beste leerlingen van de in hun districten opgerichte scholen naar dit seminarie, waar zij een degeliike opleiding ontvangen. Het dialect van het Gazelle Schiereiland wordt als voertuig bij het onderwijs gebruikt; men gelooft dat dit de taal zal kunnen worden voor school en kerk.

Aan het seminarie is een plantage verbonden, waarin ook kweekellngen arbeiden. Ze is echter zoo uitgestrekt (in 1906 waren er 18000 cocospalmen geplant, waarvan een groot gedeelte spoedig vrucht zou dragen, terwijl nog andere cultures op de plantage uitgeoefend worden) dat de dertig tot veertig kweekelingen het werk niet alleen konden verrichten, en dus naar andere arbeidskrachten moest worden omgezien. Onder de zelfde voorwaarden als waaronder de handelaren op de verschillende plantages arbeiders huren, heeft men nu heidenen in het werk gesteld, die echter tevens de avondscholen, op de plantage opgericht, bezoeken, en daardoor onder christelijken invloed

Sluiten